Közgyűlés – 2022. május 18.

228

Tisztelt Tagunk!

Szeretettel meghívjuk a Magyar Public Relations Szövetség (székhelye: 1065 Budapest, Nagymező utca 3, Nyilvántartási száma: 01-02-0003426) éves rendes közgyűlésére.

A közgyűlés időpontja: 2022. május 18. (szerda) 17.00 óra

A közgyűlés helyszíne: Budapesti Metropolitan Egyetem (1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9.) K301 (körépület 2. emelet)

A közgyűlés módja: hagyományos

A Közgyűlés a határozatokat általában nyílt, a jelenlévő tagok egyszerű többségi szavazásával (50%+1 fő) hozza meg, azonban az MPRSZ Alapszabályát, Etikai kódexét megváltoztató, valamint az éves beszámolóra vonatkozó határozat esetén a jelen lévők által leadott szavazatok minősített, 3/4-es többségére van szükség. Határozatképtelenség esetén az elnökség megismételt közgyűlést 2022. május 18. (szerda) 17.30 órai kezdéssel, változatlan napirendi pontokkal hívja össze. A határozatképtelenség miatt ismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Napirendi pontok:

1.     A közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőinek és hitelesítőinek megválasztása

2.     Napirend elfogadása

3.     Az Elnökség, a FB és az EB 2021. éves beszámolójának megtartása, megvitatása és elfogadása

4.     Az MPRSZ 2021. évi pénzügyi beszámolójának és Közhasznúsági mellékletének megtárgyalása, megvitatása és elfogadása

5.     Éves költségvetési terv (2022.) elfogadása

6.     Döntés az új örökös tag és tiszteletbeli tagok megválasztásáról

7.     Döntés az MPRSZ Alapszabály módosításának, és a módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályának elfogadásáról.

8.     Alapítói döntés a 01-01-0005056 számon nyilvántartásba vett PR Alapítvány új kurátorainak kijelöléséről, Alapító okirat módosításának és a módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratának elfogadásáról.

9.     Egyebek

Az elfogadásra javasolt napirendi témák előterjesztései a jelen meghívó elválaszthatatlan részét képezik. A napirendi témákban kiegészítési, módosítási javaslatot, észrevételt 2022. május 15-ig az MPRSZ titkárságára (iroda@mprsz.hu) megküldeni szíveskedjenek.

A közgyűlésen szavazati joggal csak az rendelkezik, aki a 2022. évi tagdíját legkésőbb a közgyűlés időpontjáig befizette. Akadályoztatás esetén, lehetőség van tagsági jogait képviselőn keresztül, meghatalmazott által gyakorolni. Ez erről szóló magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás egy eredeti példányát a jelenléti ív aláírásakor át kell adni.

Kelt, Budapest, 2022. április 29. napján.

Üdvözlettel:

Sztaniszláv András

MPRSZ elnök

MEGOSZTÁS