Közgyűlés – 2021. május 27.

372

MEGHÍVÓ

Tisztelt Tagunk!

Szeretettel meghívjuk a Magyar Public Relations Szövetség (székhelye:1065 Budapest, Nagymező utca 3, Nyilvántartási száma: 01-02-0003426) éves rendes közgyűlésére.A közgyűlés időpontja: 2021. május 27. (csütörtök) 17.00 óra

A közgyűlés helyszíne: Microsoft Teams alkalmazás online felülete

A közgyűlés módja: Az Alapszabály III. fejezetének 8. §-aalapján elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével –Microsoft Teams alkalmazás útján -, onlineA Közgyűlés a határozatokat általában nyílt, a jelenlévő tagok egyszerű többségi szavazásával (50%+1 fő) hozza meg, azonban az MPRSZ Alapszabályát, Etikai kódexét megváltoztató, valamint az éves beszámoló és az örökös tagra vonatkozó határozat esetén a jelen lévők által leadott szavazatok minősített, 3/4-es többségére van szükség. Határozatképtelenség esetén az elnökség megismételt közgyűlést 2021. május 27-én 18.00órai kezdéssel, változatlan napirendi pontokkal hívja össze. A határozatképtelenség miatt ismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Napirendi pontok:

1.A közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőinek és hitelesítőinek megválasztása

2.Napirend elfogadása

3.Az Elnökség, a FB és az EB 2020. éves beszámolójának megtartása, megvitatása és elfogadása

4.Az MPRSZ 2020. évi pénzügyi beszámolójának és Közhasznúsági mellékletének megtárgyalása, megvitatása és elfogadása

5.Éves költségvetési terv (2021) elfogadása

6.Döntés az új örökös tag és tiszteletbeli tagok megválasztásáról

7.Adatvédelmi Szabályzat megtárgyalása, elfogadása, és az Adatvédelmi felelős szabályzatban foglaltak szerinti kijelölése

8.EgyebekAz elfogadásra javasolt napirendi témák előterjesztései a jelen meghívó elválaszthatatlan részét képezik.

A napirend kiegészítési, módosítási javaslatot, észrevételt 2021. május 26-ig az MPRSZ titkárságára (iroda@mprsz.hu) megküldeni szíveskedjenek.

A közgyűlésen szavazati joggal csak az rendelkezik, aki a 2021. évi tagdíját legkésőbb a közgyűlés időpontjáig befizette. Akadályoztatás esetén, lehetőség van tagsági jogait képviselőn keresztül, meghatalmazott által gyakorolni. Ez erről szóló magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás egy eredeti példányát a jelenléti ív aláírásakor át kell adni.

Kelt, Budapest, 2021. április 30. napján.

Üdvözlettel:

Sztaniszláv András

MPRSZ elnök

A közgyűlés jegyzőkönyve.

MEGOSZTÁS